BA243LD 的入手价格
281元
近期全新均价
暂无
近期二手均价
359人
总登记球友
月份 全新均价 二手均价
2024-06 ¥369
2024-05 ¥245
2024-03 ¥350
2024-02 ¥365 ¥120
2024-01 ¥298
2023-12 ¥306 ¥112
2023-11 ¥271
2023-10 ¥246
2023-09 ¥272 ¥21
2023-08 ¥341
2023-07 ¥241
2023-06 ¥161
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
类型: 运动包
品牌: 尤尼克斯YONEX
上市: 2018年
提交入手信息