YOBC8068CR 的入手价格
暂无
近期全新均价
暂无
近期二手均价
17人
总登记球友
月份 全新均价 二手均价
2023-04 ¥199
2022-11 ¥118
2022-08 ¥114
2022-07 ¥47
2022-06 ¥135
2022-05 ¥160
2022-03 ¥90 ¥65
2022-02 ¥125
2021-06 ¥50
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
类型: 运动服饰
品牌: 尤尼克斯YONEX
上市: 2019年
提交入手信息