TK-HMR F/M 入手价
225.6元
全新均价
161.5元
二手均价
2497人
登记球友
球友 入手价格 入手日期 新旧程度 装备描述
200 2022-08-14 全新
188 2022-08-11 二手
185 2022-08-11 全新
202 2022-08-10 全新 4u普鲁士蓝
247 2022-08-09 全新 4UM色
222 2022-08-08 全新 亮天蓝 4U 26磅
250 2022-08-08 全新 4u普鲁士蓝 70p线26磅
220 2022-08-07 全新 tk hmr f普鲁士蓝4u
247 2022-08-07 全新 4u穿vs100线
174 2022-08-07 全新 4u蓝色
257 2022-08-05 全新 5u
170 2022-08-05 二手
217 2022-08-04 全新
170 2022-08-04 二手 普鲁士蓝4U
235 2022-08-04 全新 F
250 2022-08-03 全新
247 2022-08-03 全新
209 2022-08-03 全新
170 2022-08-03 二手
227 2022-08-01 全新 4u天蓝
基础信息
类型: 羽毛球拍
品牌: 威克多VICTOR
系列: 突击系列THRUSTER 
上市: 未知
提交入手信息